Generalforsamling

Afholdelse af den årlige generalforsamling

Uddrag fra vedtægternes §8:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftlig til bestyrelsens formand senest 14 januar.

Dagsorden fremgår af vedtægterne!