Vandværket har i henhold til: Bekendtgørelsen om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand og de dertil hørende måletekniske direktiver, udarbejdet og vedtaget en manual der redegør for procedurerne for udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol.

 

Bekendtførelsen beskriver at vandværket skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige måleres nøjagtighed. Vandværket har derfor i 2001 udarbejdet en manual, som er tilrettet i 2009 og 2013.

Måleteknisk direktiv nr. 02.36-01 om ”Kontrolsystem for målere i drift” beskriver kravene til gennemførelse af kontrollen. Vandværket skal gennemføre en stikprøvekontrol af vandmålerne, når vandmålerne er max. 6 år gamle. Alle vandmålere inddeles derfor i partier af ca. 70-120 vandmålere i hvert parti og der udtages tilfældigt en stikprøve (ca. 10-15%) af partiet. Alle vandmålere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere. De vandmålere, der er nedtaget, sendes til afprøvning på et akkreditere målerlaboratorium.

Senest rettede udgave af manualen der hedder:

„Kontrol af vandmålere i drift” - kan ses her ?