17 april

Ny analyse taget ved bowlingscenter Færøvej samt kontrolprøve taget på afgang vandværk er nu tilgængelig.

26 marts

Generalforsamlingen er nu afholdt. Referat kan læses her.

Der var fremmødt 11 andelshavere incl. bestyrelsen. Det er et virkeligt nedslående antal i forhold til over 300 andelshavere. :-( 

 

1 februar

Du inviteres hermed til Vandværkets årlige generalforsamling, hvor vi sammen kan gøre en forskel! Vi indbyder dig til at deltage i denne spændende begivenhed, hvor vi vil diskutere vigtige emner og træffe beslutninger, der påvirker vores fælles vandforsyning.

Hvornår: 22 marts

Hvor: Lillebæltshallens cafeteria

Tid: 1900

Denne generalforsamling er en fremragende mulighed for at møde andre dedikerede andelshavere samt få indblik i, hvordan Vandværket fungerer. Du vil have mulighed for at give din mening til kende, stemme om vigtige spørgsmål og lære mere om de kommende initiativer og projekter.

Vi er afhængige af jeres engagement og input for at sikre effektivt og bæredygtigt vandforsyningssystem. Deltagelse i generalforsamlingen er vejen til at påvirke Vandværkets beslutninger og være med til at sikre, at vores fællesskab får den bedst mulige service.

Vi ser frem til at møde dig og høre din stemme på denne spændende dag. Lad os sammen gøre Vandværket til det bedste det kan være!

Husk tilmelding til smørrebrød senest den 15 marts til Per Posselt på tlf. 42455599

Bestyrelsen

 

24 januar

Indkaldelse til generalforsamling 22 marts 2024 kl. 19 i Skrillinge-Russelbæk vandværk i Lillebæltshallens cafeteria.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Budget og Investeringsplan forelægges til orientering.

6. Forslag fra bestyrelse. Grundet uenighed i bestyrelsen bedes generalforsamlingen tage stilling til de 2 emner.

                      1. Skal der etableres EL nødgenerator

                      2. Skal der etableres solceller

7. Indkomne forslag

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Posselt, Brian Skjerning Nielsen og Michael Hemmingsen.

9. Valg af bestyrelsessuppleant.

10. Valg af bilagskontrolant. (valgt 2023) Rosalie Larsen)

11. Valg af suppleant til bilags-kontrollant . (valgt 2023 Steen Schultz)

12. Eventuelt

 

 

Der bliver efter generalforsamlingen serveret smørrebrød samt øl og vand.

Tilmelding til dette skal gives til Per Posselt på tlf. 42 45 55 99 senest den 15 marts.

 

 

 

9 december 2023

Takstblad for 2024 ligger nu under økonomi.

 

13 august 2023

Der er kommet nye krav til undersøgelse af PFAS stoffer. Det er der nu testet for i begge vore boringer og der er ikke konstateret PFAS.

Boringen på vandværket har fået den helt store tur med test af alle mulige stoffer. Der er ikke fundet noget.

18 april 2023

Ny vandindvindings tilladelse er netop modtaget.

28 marts 2023

Bestyrelsesbeslutning
Bestyrelsen har besluttet at installere en kalkknuser på vandværket.
Kalkknuser© behandler vand, således at kalken i vandet udfælder som det mere pulverlignende aragonit i stedet for det hårde calcit. Det betyder altså, at der fortsat er kalk i vandet, men at man slipper for at skulle bruge både kemikalier og knofedt i rengøringen. Kalken vil fremover kunne fjernes med en ren microfiberklud, eller sågar de bare hænder.
Kalkknuser© og løsningen fra AMTech Aqua Miljø til vandværker virker ved at sende impulser ind i vandrøret. Impulserne ændrer omløbsretningen af elektronerne i vandets brintatomer. Der kan læses meget mere om metoden  på kalkknuser.dk. Kalkknuseren er sat i drift den 28 marts.

 11 marts

Indkaldelse til Generalforsamling

5 december

Det nye takstblad for 2023 er nu lagt på siden.

15 november

Nyhedsinformation for 2023 kan findes her.

18 oktober

Stor analyse incl. pestidcidkontrol

4 oktober

Nyeste analyse resultater er nu tilgængelig på  siden under Kvalitet og kontrol/analyser.

30 september

Information til forbrugerne om nedlukning af el og vand (brownouts) 
(da vandværket måske ikke har tid til at varsle via sms) 

Kære forbruger 

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, eller at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket. 

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.  

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

Venlig hilsen  

Skrillinge Russelbæk Vandværk 

26 september

Der er varslet mulighed for strømafbrydelser pga. den nuværende energikrise. Det betyder at der under strømafbrydelser  ikke kan leveres vand fra vandværket. Afbrydelserne der kan vare nogle timer. Sørg for at have beredskabsplan for dette. Man kan evt. have en stor dunk med vand stående til skyl af toilet. Tap løbende nogle liter vand på flaske så man hele tiden har frisk drikkevand.

Der er i dag planmæssigt taget nye drikkevandsprøver og så snart vi får resultatet vil det komme her på siderne.

Revideret budget og takstblad for 2023 er i dag sendt til godkendelse til kommunen. På grund af stigende elpriser vil der komme mindre takstforhøjelser i 2023.

19 august

Ingen PFAS i Skrillinge-Russelbæk vandværks vand

”Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser – er taget afgang vandværk / ude ved forbrugernes vandhaner.

14 april

Nye analyser lagt ind på siderne. Ingen overskridelser eller bemærkninger.

28 marts

Så blev årets generalforsamling afholdt. Referat kan ses her.

3 marts

Alle haver der er gravet i vil selvfølgelig blive reetableret. Første del af underboring starter op i næste uge.

18 februar

Opstart på Plan 2030 som beskrevet starter op i uge 8 og vil vare et par uger. Der vil blive varslet med vandafbrydelser undervejs. Civica, Bakkevænget og Assensvej 104 skal kobles på den nye hovedledning og kan derfor forvente at blive afbrudt i kortere tid undervejs. 

17 januar 2022

Plan 2030 
På et netop afholdt bestyrelsesmøde er der vedtaget at tilslutningerne fra Gartnervej op til Assensvej 87 udskydes til 2023. I stedet føres hovedledningen videre op til Lupinvej. Det skyldes at det spild vi forventede at finde med etableringen af den nye hovedledning har vist sig at ligge mellem Assensvej 95 og Lupinvej.

Årsopgørelsen
Der udsendes årsopgørelse og aconto opkrævning i uge 3.

Generalforsamling 2022
Vi forventer at afholde generalforsamlingen i slutningen af marts.

Forslag fra bestyrelsen.
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen frem sætte forslag om at optage et større lån over 30 år. 
Forslaget går på at iværksætte alle de renovationer af hovedledninger som mangler. Desuden vil der indgå udskiftning af taget på vandværket og etablering af solceller så vi kan nedbringe elforbruget fra EWII.
Når der foreslås lån over 30 år vil det også kunne betyde at de faste udgifter kan falde så de årlige udgifter bliver mindre for forbrugerne.

17 november 2021

Vær opmærksom på at der afregnes pr boligenhed iflg. vores takstblad.  Der er flere som glemmer at melde ind til vandværket at der er flere boligenheder tilsluttet samme vandmåler. En boligenhed er en enhed hvor der er separat adgang til køkken. Metoden har været benyttet(og afregnet) i ca. 10 år. I maj måned vandt vandværket en sag mod Civica i Højesteret hvor det blev fastslået at  det er lovlig praksis. Metoden sikrer at alle forbrugere deltager på lige vilkår i forhold til solidaritetsprincippet.

19 oktober 2021

Så er der nye analyser taget på vandværket i oktober. Der er blandt andet lavet analyser for stofferne i gruppen PFAS. Det er ret meget omtalt i medierne i øjeblikket. Det har ikke været muligt at spore disse stoffer i vores vand. Så vores vand er super godt og fri for pestidcider.

4 oktober

Arbejdet med ny hovedledning er nu afsluttet. Entreprenøren færdiggør nu jord og flisearbejdet. Så snart vi har overblik over omkostningerne vil vi beslutte om de sidste huse på strækningen bliver tilsluttet i år.

Der har været  enkelte der har været lidt negative omkring afbrydelserne. I vores normalregulativ(leveringsbestemmelser står:

6.2 Aflukning
Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres
repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud
og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.
6.3 Ulemper
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der
måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og
disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget,
herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved
ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.
Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring. 

Hele regulativet findes her.

Målerbrønde skal holdes fri og synlig så vandværket til enhver tid kan tilgå disse.

 

1 oktober

Så er der nye analyser af drikkevandet udtaget på afgang vandværk og ved Rema1000. 

28 september

Der er nu trukket en 110mm PL ledning fra Gartnervej til Assensvej 95, som skal erstatte den gamle eternitledning som bla. ligger bag flere af husene. Der tilkobles i første omgang 3 forbrugere for at skabe flow i ledningen. Senere kobles de sidste huse på strækningen på. De vil blive kontaktet når de skal tilsluttes. Vandværket etablerer målerbrønd i skel og fører stikledning til nærmeste mur imod Assensvej. Vi laver også hul gennem sokkelen. Ønsker man at stikledningen skal føres ind andet sted skal man selv betale for denne del. Vandmåleren flyttes ud i målerbrønden. Fra 1 januar bliver det muligt at aflæse sin vandmåler på nettet.

17 september

Bestyrelserne gennem tiderne kan findes her.

Plan 2030
Der er nu startet op med at etablere en ny hovedledning fra Gartnervej op imod vandværket. I første omgang når den op omkring Assensvej 95. Planen er at tilkoble 2 forbrugere på strækningen for at få etableret flow i ledningen. Efterfølgende bliver de forbrugere der har den gamle hovedledning liggende i baghaven flyttet ud på den nye. Det er ikke sikkert at det sker før 2022. Det afhænger af hvorledes økonomien ser ud når den nye hovedledning er klar.
Alle med måleren placeret i kælderen vil få måleren flyttet ud i en målerbrønd i skel. 

12 august 2021

Det lykkedes at gennemføre årets generalforsamling den 24 juni. Beretning/referat/årsrapport er opdateret på internetsiden.

Med den interesse/antal fremmødte på generalforsamlingen er der nok ikke mange der interesserer sig for disse informationer.

Ejerskabet som andelshaver i vandværket er vist det samme som en by i Rusland, så længe der kommer vand ud af vandhanerne. At få nye bestyrelsesmedlemmer valgt til bestyrelsen kan medføre at den nuværende bestyrelse må iværksætte  tiltag , som kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte forbruger. 

Det kunne f.eks. være at nedlægge vandværket og bede TreFor overtage driften med de økonomiske omkostninger det ville medføre. Deres tilslutningspris er på 26000kr.- . En overtagelse kunne risikere yderligere for ændringer i ledningsnettet. Så 30000kr.  pr ejendom ville ikke være helt ved siden af.

Er det det I andelshavere vil eller?????

I bestyrelsen ser vi helst vandværket som et fortsat selvstændigt drevet vandværk.

På generalforsamlingen blev der spurgt til hvilke forsikringer vi har:

Bestyrelse ansvars forsikring

Retshjælps forsikring

Ulykkes forsikring for bestyrelsesmedlemmer

Lovpligtig arbejdsskade forsikring

Kombineret erhvervs og produkt ansvar

All Risk erhvervs forsikring

 

31 maj 2021 Artikel i Fyens Stiftstidende

24 maj 2021

Højesteret har den 21 maj afsagt dom i sagen Civica mod Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Vandværket blev pure frifundet på alle punkter. Det får stor indflydelse for mange vandværker i landet, som har ventet på afgørelsen. Danske Vandværker har kørt sagen for os i både landsret og højesteret uden udgifter for os. Vi kan dermed konstatere at medlems skabet har været til stor fordel for vandværket. Og der skal herfra lyde en stor tak til foreningen og advokaten der førte sagen hele vejen igennem. Nu kan det være at de kommuner der hidtil har nægtet at godkende takstblade gående på begrebet "pr bolighed" nu får lavet om på holdningen.

31 marts 2021

Nye analyser er klar på siden.

12 marts 2021

Generalforsamling 2021 udsættes til efter sommeren.

10 februar 2021

Forsikring
Hvordan er dine forsikringer? Hvis dit gamle vandstik er utæt, får du så dækket udskiftning til nyt PL stik. En del forsikringer vælger kun at reparere skaden og dermed kan man nemt risikere at der kommer flere reparationer og ofte med en selvrisiko. Derfor anbefaler vandværket at man ved tegning af forsikring får lavet en aftale om at gamle jernstik bliver udskiftet når der opstår en skade.
I vores regulativ (forretningsbetingelser) står der:
Hvor der konstateres jordledninger af jern kan vandværket forlange udskiftning til plastrør(PL) eller at der etableres målerbrønd i skel. Vandværket betaler materialer. Ejer betaler for udførslen. 
Så hvis man ikke får skaden dækket vil det være den enkelte forbruger der får udgiften med at udskifte ledningen.

Takstændringerne i 2021 er ikke kommet med i opkrævningerne, men vil blive reguleret i årsopgørelsen til december.

Generalforsamling i år vil blive udskudt til efter juli måned pga. covid 19 situationen.

Regnskabet for 2020 er revideret internt og er nu sendt til extern revisor  for revidering.

15 januar 2021

Godt Nytår

Opgørelse for 2020  er nu udsendt til alle. Under punktet "Kvalitet og kontrol" findes informationer for 2021 under "Forbruger information"

26 november

Aflæsning af vandmåleren sker nu dagligt, så den minimum er aflæst inden for 2 døgn. Der laves årsopgørelse ud fra aflæsningerne den 29 til 30 november. Hvis der konstateres fejlmelding fra vandmåleren, der indikerer at der er brud efter vandmåleren, vil der blive taget kontakt til forbrugeren.

13 oktober

Så kom resultatet af analysen taget på afgang vandværk den 28 september. Og som forventet uden overskridelser og for mange af stofferne der er analyseret for uden at der har kunnet spore dem. Det vil sige at den grænse man kan starte med at måle dem er der ikke konstateret noget.

3 oktober

2 nye analyser taget den 28 september på Hollændervej 29. 378286 og 378288

27 september

Udskiftning af hovedledning på Kålsbjergvej er afsluttet og vejen asfalteret igen. Udskiftningen blev udført så afbrydelsen kun blev 1 time. Der var henvendelse til Middelfart fjernvarme og til kommunen med forespørgsel om de ville udnytte at vi havde gravet op. Det endte ubesvaret og ender så med at vejen igen bliver gravet op når der skal lægges fjernvarme og kloak ind til de nye ejendomme. Med udskiftningen har vi sikret os imod et større brud når træerne skal fældes og den nye indkørsel skal etableres.

22 september

Vi er nu klar til at udskifte en del af hovedledningen  på Kålsbjergvej og derfor kommer der en afbrydelse af forsyningen i morgen onsdag 23 september fra kl. 0800

Afbrydelsen forventes at blive ca. 2 timer

Tidspunket er valgt for at tage hensyn til børnehaven og friskolen

16 september 2020

Vi har problemer med at finde hovedledningen på Kålsbjergvej og derfor kommer der en kortere afbrydelse af forsyningen i morgen torsdag mellem kl. 15 og 16.

Gælder kun Kålsbjergvej-Møllegårdsvej

11 september 2020

Læs formanden for Danske Vandværkers forening indlæg om fordelen ved forbrugerejede vandværker her.

2 august 2020

Så er det besluttet at afholde generalforsamling fredag den 28 august.

Generalforsamling 2020 i Lillebæltshallens cafeteria Kl 1900 fredag den 28 . august.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent 

2.     Valg af stemmeudvalg 

3.     Bestyrelsens beretning 

4.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5.     Investeringsplan  forelægges til orientering.

6.     Forslag fra bestyrelse

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Posselt, Ole Hansen og Brian S. Nielsen

9.     Valg af bestyrelsessuppleant. 

10.  Valg af bilagskontrolant. (valgt 2019 Rosalie Larsen)

Valg af suppleant til bilagskontrolant .  (valgt 2019 Steen Schultz

1 august 2020

De sidste 2 vænger på Hollændervej er nu omlagt til ny hovedledning, som et led i Plan2030.

30 april 2020

Fyens Stifttidende i dag.

28 april 2020

Vandværket er ved Østre Landsret blevet frifundet i en sag hvor Civica har indstævnet vandværket. Dommen er afsagt 28 april 2020 og kan læses her.

Foreningen Danske Vandværker har fra sagen blev startet ønsket at sætte advokat til rådighed, samt betale de omkostninger der måtte komme, da sagen er af principiel  betydning for mange vandværker landet over. Sagen er anket af Civica og skal derfor videreføres i Højesteret.

Ny analyse ledningsnet taget ved REMA 1000

Ny analyse taphane taget ved Rema 1000

18 marts

Leder fra Danske Vandværkers medlemsblad "Vandposten". Og Skrillinge-Russelbæk Vandværk hører til de 98,5% der har orden i eget hus.

14 marts

Vandværket har fået tilsyn fra kommunen 4 marts, hvor Rikke Clausen besøgte os. Tilsynet udføres på alle vandværker og vi kan kun være tilfredse med kommentarerne fra tilsynet hos os.

13 marts

Bestyrelsen har afholdt møde den 12 marts og har truffet beslutning om at aflyse den kommende generalforsamling den 27 marts pga coronavirusen. Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart situationen har ændret sig til det bedre. Beslutningen er bla. truffet pga af der typisk er en del ældre forbrugere der typisk møder op og netop disse skal vi passe særligt på i denne situation. Regnskabet for 2019 han allerede nu ses her.

Årets beretning vil blive lagt op så snart den er klar. Vi afventer i øjeblikket en domsafsigelse i Østre Landsret som vi godt vil have med i beretningen. Den skulle falde  den 27 marts hvis ikke også denne bliver udsat.

Der blev idag lukket for en forbruger, som ikke har betalt den tilsendte faktura. Der var udsendt rykker og lukkeskrivelse uden der er reageret.

 

12 februar AFLYST/UDSAT pga Coronavirus

Generalforsamling 2020 i Lillebæltshallens cafeteria Kl 1900 fredag den 27. marts.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent 

2.     Valg af stemmeudvalg 

3.     Bestyrelsens beretning 

4.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5.     Investeringsplan  forelægges til orientering.

6.     Forslag fra bestyrelse

7.     Behandling af indkomne forslag.

8.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Posselt, Ole Hansen og Brian S. Nielsen

9.     Valg af bestyrelsessuppleant. 

10.  Valg af bilagskontrolant. (valgt 2019 Rosalie Larsen)

11.  Valg af suppleant til bilagskontrolant .  (valgt 2019 Steen Schultz)

12.  Eventuelt

 

                   

                    Fremover vil nyhedsinfo kun være at finde på internetsiden og ikke længere omdelt.

Vandværkets internetside er www.rentvand.dk

                

                           Bemærk at vandværkets tlf nr er 20 15 99 43 eller 88 19 80 07

     

                                         

5 december

Nyt fælles regulativ for vandværkerne i Middelfart Kommune er trådt i kraft. Vandrådet har arbejdet længe på at udarbejde et fælles regulativ der gælder for Asperup-Roerslev Mark, Balslev, Blanke-Roerslev, Brenderup, Båring-Asperup, Ejby, Emtekær-Tanderup, Fjelsted, Føns og Omegn, Gelsted Vand, Harndrup, Husby-Sdr. Aaby, Nørre Aaby, Skrillinge-Russelbæk, Strib og Udby-Rolund.  Et enkelt vandværk står uden, for da de for kort tid siden fik et regulativ godkendt.

27 november

Vi er i fuld gang med at etablere daglig aflæsning af vandmålerne. Det bevirker at en del af vandmålerne skal ændres i opsætningen, så senderstyrken skrues op. Man kan derfor forvente besøg i den anledning. Nogle af vandmålerne sidder så godt skjult at det kan blive nødvendigt at montere en ekstra antenne. Der opsættes også repeatere forskellige steder, for at sikre at data når frem til vandværket. En repeater opsamler signaler fra vandmålere i nærheden og sender dem videre til vandværket.  De steder hvor vi får brug for dette, kontakter vi forbrugeren for nærmere aftale. Det arbejde forventer vi færdigt engang i det nye år.  Den daglige aflæsning vil kunne afsløre spild som toiletter der løber eller vandhaner der løber og dermed kan vi kontakte forbrugeren og advare imod unødigt spild.

Den 30 november aflæser vi vandmålerne til den årlige opgørelse. Faktura sendes så ud når de er klar.

20 november

Nye analyser udtaget Solskinsvænget i oktober. Der  udtages 2 forskellige prøver efter at der er blevet ændret i måden der skal udtages prøver. Der udtages nu en prøve fra en vandhane uden at gennemskylle forinden(taphaneprøve). Derfor udtages der også en prøve hvor der er lavet en længere skylning, så prøven repræsenterer det der er i ledningssystemet fra vandværket. Prøverne som kan ses på siderne er fine som de bør være.

8 november

Takstblad for 2020 er nu godkendt af Middelfart Kommune og kan findes under økonomi.

11 oktober

Vi skulle nu være helt færdige ved købmanden i Skrillinge. Sidst dukkede der en tilslutning op som vi ikke havde kendskab til. Den var dog blændet af på grunden. Nu er den fjernet på hovedledningen og dermed skulle det være klart til den nye butik.

6 oktober

Der er nu opsat en flagstang ved vandværket med indbygget antenne til opsamling af data fra vandmålerne. Bestyrelsen(4) har den 4 oktober deltaget i vandværksmesse i Fredericia.

2 september

Driftsforstyrrelse
Torsdag den 5 september vil der være afbrudt for vandforsyningen fra 2330 og ca. 4 timer frem pga. mindre ombygning på vandværket.

26 juni

Vandværket er nu ændret  til A.m.b.a


Skrillinge-Russelbæk Vandværk A.m.b.a.
CVR: 21950556

24 Juni

Begge vore boringer er nu testet for stoffet chlorothalonil-admidsulfonsyre uden at det har kunnet spores.

19 april

Den ekstraordinære generalforsamling afgjorde enstemmigt vedtægtsændringerne og der er nu anmodet om at ændre  vandværket til A.m.b.a med begrænset ansvar. Samtidig er det nu muligt at have en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer.

 

27 marts

Analyse boringen på Lindevej

Ekstra ordinær generalforsamling på vandværket er den FREDAG den 12 april KL 1700

20 marts

Regnskab ligger klar. Det er dog uden underskrifter, som kommer på efter GF.

19 marts

Analyse ledningsnet udtaget Hollændervej 29

19 februar

Link oprettet til Vandrådet i Middelfart Kommune.

8 februar

I forbindelse med den nye aconto er der desværre sket en fejl, så der ikke er beregnet efter 2019 takstbladet men efter 2018. Det betyder at der er opkrævet 251 kr.- incl moms for lidt. Det vil blive opkrævet i  forbindelse med årsopgørelsen til december.

15 januar

Så ligger Indkaldelsen til generalforsamlingen 2019 klar.

Analyse taget ved købmanden i Skrillinge Dec 2018

4 januar

Forbrugerinformation for 2019 er lagt på siderne

20 december

Nyeste analyse på afgang vandværk. Igen med super resultat.

18 december

 Igennem nogen tid har der været utætheder på Kålsbjergvej. I sidste uge fandt vi ud af hvor spildet var ved hjælp fra Leif Koch som er et firma der har specialiseret sig i vandforsyning. I går satte vi så gang i at få gravet brudet fri ved Kålsbjergvej 9. Det viste sig at der var 2 steder hvor hovedledningen var utæt. Hovedledningen er en eternitledning, som er en af dem der skal skiftes iflg. 2030-planen. Der blev skiftet ca. 16m og der blev dækket op igen efter reperationen. Desværre var ledningen blevet beskadiget under det arbejde og lukkede op her i formiddag. Vi skiftede i dag yderligere ca. 6m og håber nu på at det kan holde. Udskiftningen af resten af Kålsbjergvej er planlagt til at ske om nogle år, da vi har prioriteret udskiftning af hovedledninger til de der ligger inde i folks haver, så de bliver lagt ud i vejen.

4 december

Der er idag udført årligt eftersyn af Kemic på vandværket. Analytech har udtaget analyser ved købmanden i Skrillinge og en større årlig analyse er udtaget på vandværket. Forhåbentlig er der resultater inden jul. Analyserne indgår i vort nye kontrolprogram der trådte i kraft i 2018.

29 november

I morgen den 30 november aflæses vandmålerne hvor vandværket kører forbi adressen og aflæser trådløst.

I vores takst blad står der at driftsbidrag opkræves pr boligenhed. En boligenhed kan f.eks være en ejendom hvor der er flere lejere med adgang til eget køkken. Der skal således betales driftsbidrag for disse. Det er underordnet at der kun er 1 afregningsmåler på ejendommen. Det er ejeren/andelshaveren der har pligt til at meddele vandværket hvis der er flere boligenheder.

27 oktober

Der er nu over 100, der har tilmeldt sig til vores SMS service. Du kan stadig tilmelde dig enten ved at aflevere den omdelte seddel eller sende en email til vandmand@rentvand.dk og angive navn, mobilnummer og adresse.

14 oktober

Der er nu uddelt tilmeldingsskemaer til SMS service. Så snart vi får disse retur bliver data lagt ind og man kan forvente SMS fra vandværket når der er vigtige beskeder til jer brugere. Vi opdeler i fire områder, så kun berørte forbrugere modtager SMS.

8 oktober

 

EU General Data Protection Regulation

også kaldet GDPR

Det er en ny persondataforordning som er trådt i kraft i år.

Persondataforordningen  er vedtaget og gælder fra den 25. maj 2018.

Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men det er alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan læse mere i Persondatapolitik for Skrillinge-Russelbæk Vandværk.

 

6 oktober

Bestyrelsen arbejder med at få implementeret SMS service så vi kan sende beskeder ud til forbrugerne med SMS. Der vil komme nærmere information ud omkring tilmelding til dette senere.

25 september

Boringskontrol er foretaget på boringen ved vandværket ud fra kravene fra det nye analyseprogram. Der er foretaget omfattende test af pesticider mm. Og der er ikke fundet målelige værdier. Analysen kan ses her Boring 134.177

10 september

Nye analyser er nu lagt op på siden. Prøver er taget i Solskinsvænget og er helt i orden.

Det nye analyseprogram fra kommunen er lagt på siderne og her kan kravene til analyserne ses under Kvalitet og kontrol.

 

12 april 2018

Den 10. marts var der åbent hus på vandværket for at fejre ombygningen til et moderne vandværk. Der var i alt 30 inkl. bestyrelse der mødt op. De fik alle set det nye vandværk samt lidt til halsen i form af vand eller øl og chips. For bestyrelsen var det et skuffende lille antal der bekymrer sig for deres vandforsyning.

Torsdag den 15 marts var der generalforsamling i Lillebæltshallen hvor der igen kun var begrænset fremmøde på trods af der som vanligt blev budt på smørrebrød , vand og øl. Det lykkedes dog at få valgt 2 mere ind i bestyrelsen så vi nu igen er 5 i bestyrelsen. Referat kan læses her på siderne.

9 marts

Et større brud blev observeret torsdag aften ved Hollændervej. Det blev derfor nødvendigt at lukke for hovedledningen fra vandværket og ned til jernbanen her til morgen. Reperationen er nu til ende og vandet vendte tilbage ca. kl. 1200. Brudet var så omfattende at det trak 25m3 i timen og var dermed tæt på at lukke vandværket ned.

 

5 marts

Ny begrænset prøvet taget på ledningsnettet.

 

16 februar

Danske Vandværker:


Bekymrende undersøgelse om tarmkræft

 

En ny undersøgelse, som er foretaget af Aarhus Universitet og GEUS omfatter 2,7 millioner danskere og viser, at selv en lille smule nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft.

 

En lang række medier bringer i dag historien om en ny undersøgelse, som er foretaget af Aarhus Universitet og GEUS. Undersøgelsen, som omfatter 2,7 millioner danskere, viser, at selv en lille smule nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft.

 

Den nye undersøgelse, som netop er offentliggjort i det ansete tidsskrift International Journal of Cancer, dokumenterer en forhøjet kræftrisiko selv ved nitratkoncentrationer, der ligger langt under dagens grænseværdi på 50 milligram nitrat pr. liter drikkevand. Helt ned til omkring fire mg pr. liter har forskerne konstateret en øget risiko for tarmkræft. Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne blev tirsdag af Miljø-og Fødevareministeriet anmodet om at gennemgå de nye forskningsresultater.

Analyserne på vandværket angiver at nitrat er mindre end 0,5mg/l hvilket er den laveste grænse man kan detektere. Og dermed er der ikke nitrat i vandet.

 

 

 

31 januar

18 januar

Sådan stod der i aviserne og i nyhederne:

"Danskerne skal betale 36 mia. kr. i ekstra

 

vandskat

 

Vandselskaberne skal fortsat være malkekøer til at inddrive ekstraskat på vand. Det er den foreløbige konsekvens af den dom, der blev afsagt i Østre Landsret tirsdag 16. januar 2018."

Det gælder kun for vandværker under vandsectorloven.

Den er vi ikke under og dermed vil det ikke berøre vores

vandværk.

8 Januar

Ombygningen er nu nået så langt at vandkvaliteten er i top og derfor forsyner vi igen forbrugerne med eget vand. Analyser findes her:

Før UV filter

Efter UV filter/afgang vandværk

Der er ikke krav om at UV filter skal være i drift i forhold til resultaterne og derfor tages det ud af drift i denne uge.

Vandmålere er aflæst den 30 november.

9  November 2017

I dag begyndte vi at køre vand igennem de nye filtre. Så snart kvaliteten og biologien er på plads begynder vi at producere vand igen.

7 oktober 2017

Tidsplan for renoveringen:

Uge 41-43 Maskinmontage  og elmontage

Uge 43 Idrifttagning med vand til kloak indtil vandkvaliteten er på plads. Det kan tage forholdsvis lang tid. Vores estimat er at det kan blive engang i december.

Vi har skiftet analyse firma til AnalyTech. Her er deres læsevejledning til analyserne.

 29 september 2017

Læs denne artikel fra Fyens stiftstidende fra 24 september

18 september 2017

Breaking News

Vi har i dag modtaget analyserne for Cloridazon. Der var ikke målbare værdier og dermed er vandets kvalitet super. Så er vi klar til at gå i drift når ombygningen er færdig.

Analyser for Cloridazon Boring 134.177

Analyser for Cloridazon Boring 134.469

12 september 2017

Der er nye billeder fra ombygningen her. 

 

10 september 2017

Middelfart kommune har opfordret alle vandværkerne i kommunen til at få udtaget analyser for chloridazon og choridazon-methyl-desphenyl. Så vi har allerede besluttet at få udteget disse analyser på vore 2 boringer, så vi har klarhed over vores situation når vi igen skal i drift efter ombygningen. Det gør vi selv om kommunen påpeger at det er frivilligt at  at udtage prøverne. Der er jo nok ikke tvivl omkring at det senere bliver pålagt som et lovkrav. Så nu er det blot at håbe for et godt resultat.

Her lidt billeder af det nye der er undervejs:

 

 

 

 

1 sepember 2017

Fredag viste analyser af drikkevand fra Staurbyskov Vandværk i det nordlige Middelfart et for højt indhold af sprøjtemidlet chloridazon. Derfor er vandværket nu lukket. Det har flg. betydning for Skrillinge Russelbæk Vandværk. Vandværket er i øjeblikket under ombygning og vi får i den forbindelse vand fra TreFor vand.I anledning af deres lukning af Staurby skov Vandværk har de varslet at der kan opstå problemer med lavt tryk i perioder. Vi kan først tage prøver for chloridazon senere når vi kan starte pumper op igen.

 

19 august 2017

Ombygningen af vandværket er nu startet op. Alle maskiner mm. er stort set fjernet. Filtrene er under tømning som afsluttes mandag morgen. Så starter bygningsændringerne og der kan forventes støj omkring vandværket i en periode. Vi forsyner i perioden fra nødforbindelsen til TreFor Vand(EWII).

29 juni 2017

1. etape af ombygning af vandværket  er nu afsluttet. Kloakker er renoveret og der er installeret toilet på vandværker. Ombygningen er i høring og forventes snart endelig godkendt. Kemic er begyndt at kikke på planlægning, som kan sættes i værk omkring 15 august. Ny tilslutning er Smutvejen 4b. som vi byder velkommen. 26 nye tilslutninger er på vej hvor det gamle bakkehus lå. Området har fået navnet Bakkevænget hvor der opføres 26 lejeboliger.

 27 maj Så er der nye analyseresultater. Udvidet kontrol på afgang vandværk og boringskontrol incl. pesticidkontrol

22 marts

Vore politikere har kun en ting i hovedet. Hvile i sig selv princippet er ikke længere godt nok. Nu vil de privatisere så ejerne kan lænse forbrugernes lommer endnu mere. I spidsen for disse tåbelige ideer står selvfølgelig vores fynsk valgte Lars Christian Lilleholt, som ikke fatter Danske Vandværkers indvendinger, som vil fastholde hvile i sig selv princippet til gavn for forbrugerne.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/danmarks-vand-kan-maaske-ende-i-private-haender

14 marts 2017

Endelig er vi nu i drift uden UV filter. Der kan forventes en større forklaring på generalforsamlingen omkring problemerne med analyserne.  

11 marts 2017

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen blev jo skåret ned til 3 efter den ekstraordinære generalforsamling. Det betyder ikke at bestyrelsen ikke kan blive større.Jeg vil opfordre til at man overvejer at stille op til bestyrelsen. Kender man gode emner så tal med dem og få dem til at møde op til generalforsamlingen i 2017 og stille op til bestyrelsen. Har du lyst til at være med må du gerne henvende dig til formanden.
Lige nu står der ombygning af vandværket på kalenderen og det er jo et spændende projekt at deltage i som bestyrelsesmedlem.

 

Hvad indebærer det at være med i bestyrelsen

Først og fremmest skal man deltage i planlægningen gennem deltagelse i bestyrelsesmøder. Det kræver at man har noget kendskab til det arbejde der foregår samt et godt kendskab til vandværksdrift.
Vandværket er medlemmer af "Danske Vandværker" som hele tiden afholder kurser, der bidrager med god viden. Så nye bestyrelsesmedlemmer kan forvente at skulle deltage i kurser. Der er mange forskellige kurser, så der er mange områder at specialere sig i. Vil du vide mere om dette så kontakt formanden.

Dagsorden Generalforsamling 2017


8 februar

Den nye pumpe til boringen på vandværket er nu på plads. I forbindelse med udskiftningen blev boringen udsat for inspektion med videokamera for at få en tilstandsrapport. Umiddelbart kan det konstateres at boringen inden for en kort årrække skal udsyres. 

3 februar

Der var en afbrydelse af forsyningen fra Gartnervej ind imod Middelfart i går. Årsagen var at BaneDanmark skal have boret på tværs ved jernbanetunnellen. Vi har en gl. vandledning liggende der krydser banen. Det var planen at den skulle afbrydes til næste år. Men da risikoen for et større vandbrud med mange timers afbrydelse besluttes det at afbryde ledningen med det samme. Så nu forsynes der igennem den nye ledning der er lagt igennem tunnellen.

28 januar

Endelig. Nye vandanalyser taget i tirsdag viser at vandkvaliteten igen er i top. Der tages nye på mandag og viser de det samme kan vi levere vand uden at UV filteret er i drift. Om en uges tid skifter vi den ene boringspumpe ud med en på den halve kapacitet. Og dermed mindskes belastningen meget på boringen. Kapaciteten på boringerne vil derefter være på 10m3 i timen på dem begge.

16 januar.

Vandværket har været på nødvand fra TreFor igennem længere tid. Efter at have fået repareret renvandstank går der forholdsvis lang tid før biologien er ok. Vi har derfor i december søgt om at UV behandle vandet, så der ikke kommer urenheder ud til forbrugerne. Der var dog 4 ugers høring som nu er ved at udløbe. Vi forventer senest fredag den 20 januar at kunne levere vand igen. Det vil så passere gennem UV filter indtil videre. Der vil blive taget analyseprøver en gang i ugen indtil vi kan bortkoble UV filteret.

 

16 december

Den store renvandstank  er nu repareret for revner og utætheder. Tanken er herefter renset og begge renvandstanke har fået en slutdesinfikation i torsdags. Nu skylles det hele igennem og der bliver taget nye analyser på mandag. Reparationerne skulle have være foretaget i 2017 i forbindelse med renovering af vandværket. 

Åreta aflæsninger blev foretaget den 30 november.

21 november

Det er ikke lykkedes at komme af med forureningen på vandværket, så der leveres stadig nødvand fra TreFor. Der iværksættes nu en rensning af  renvandstankene og en desinfikation af disse.

8 november

Der blev i går eftermiddags afholdt bestyrelsesmøde på vandværket. Driftsituationen er stadig den at TreFor leverer nødvand. Der laves nye prøver(egenkontrol) i dag og hvis de er positive bestilles der prøver ved Eurofins med henblik til normaldrift.

Projektet med renovering af vandværket til næste år blev gennemgået og der blev taget beslutning om at der næste år ikke bliver arbejdet på ledningsnettet men udelukkende på vandværket. 

Tidsplanen ser således ud:

Projektering november-december 2016
Udbud og licitation januar
Kontrakt primo februar
Udførelse bygning maj(vi overgår til nødforsyning indtil indkøringen er ok)
Udførelse vandbehandling juni
Indkøring juli-august
Aflevering ultimo september

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen blev jo skåret ned til 3 efter den ekstraordinære generalforsamling. Jeg vil opfordre til at man overvejer at stille op til bestyrelsen. Kender man gode emner så tal med dem og få dem til at møde op til generalforsamlingen i 2017 og stille op til bestyrelsen. Har du lyst til at være med må du gerne henvende dig til formanden.
 

Hvad indebærer det at være med i bestyrelsen

Først og fremmest skal man deltage i planlægningen gennem deltagelse i bestyrelsesmøder. Det kræver at man har noget kendskab til det arbejde der foregår samt et godt kendskab til vandværksdrift.
Vandværket er medlemmer af "Danske Vandværker" som hele tiden afholder kurser, der bidrager med god viden. Så nye bestyrelsesmedlemmer kan forvente at skulle deltage i kurser. Der er mange forskellige kurser, så der er mange områder at specialere sig i. Vil du vide mere om dette så kontakt formanden.

 

 

4 november

Generalforsamling 2017 bliver den 24 marts i Lillebælthallen kl. 1900.

Sakset fra Danske Vandværkers side:

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

En skatteskrue fører til højere vandpriser for familier og erhvervsliv. Vandsektorens organisationer mener, det er urimeligt, at Skatteministeriet har handlet stik imod intentionerne med vandsektorloven. Sektoren har derfor stævnet staten i det, der er historiens største skattesag.

Med en skjult skatteskrue på vand listes samlet set op mod 25 milliarder kroner op af lommerne på familier og erhvervslivet, og det sker på en måde, så vandkunderne ikke kan opdage det. 

Minister på økonomisk glatis.

 

29 oktober

Vi har det sidste stykke tid kæmpet med en mindre forurening på afgang vandværk. En prøve fra 22 september viste 2 coliforme bakterier 37gr. MPN/100ml. Kommer vi op på 20 vil det medføre kogepåbud. Der må ikke være nogen så der blev iværksat forsøg på at finde forureningen. Der er foretaget forskellige tiltag til at finde årsagen. Vi mener at vi nu har indkredset problemet og har iværksat nogle ændringer på vandværket. Det har dog betydet at vi ikke kan skylle filtre imens. Så for at opretholde vandforsyningen har vi skiftet over til vores nødforsyning fra Trefor. Når tiltagene er udført i næste uge vil vi starte op med at skylle det hele igennem. Når vi mener at det er skyllet godt nok får vi taget nye prøver og hvis de er i orden genoptager vi driften igen. I forbindelse med forureningen har vi investeret så vi selv kan udtage prøver og analysere disse. Så de bruges til at checke vandet inden vi igen bestiller prøve fra Eurofins

8 oktober 2016

Så skete der det der ikke må ske. Indholdet på denne side blev slettet ved en fejltagelse. Siden bliver opdateret snarest.

2030 Planen er afsluttet for i år. Hovedledningen blev ført fra Solskinsvænget gennem jernbanetunnellen og koblet til den nye hovedledning. Til næste år vil forbrugerne på strækningen fra Solskinsvænget til jernbanetunnellen blive koblet til den nye ledning.

I øjeblikket arbejdes der på kloaksystemet på vandværket hvor vi har konstateret at dette er i en dårlig forfatning. Det skal der rettes op på inden vi til næste år går igang med ombygningen på vandværket.

Vandværket har fået godkendt lån ved kommunekredit på 1,2 mill. som anvendes til ombygningen. Lånet løber over 10 år og vil være tilbagebetalt når 2030 planen afsluttes. Financeringen er indeholdt i det ekstraordinære bidrag der opkræves frem til 2030.

Mere plan 2030
Til foråret starter  en ombygning på vandværket hvor de nuværende åbne filtre tages ud af drift og nye lukkede filtre installeres. Renvandstankene (146m3) som er betontanke der ligger under bygningen bliver i samme forbindelse renset og renoveret. I den anledning har vi hyret Rambøll til at lave udbudsbetingelser så vi kan få flere firmaer til at byde ind på opgaven.
I byggeperioden vil vandværket være sat ud af drift og vandforsyningen vil komme fra nødforbindelsen til TreFor.

Administration

Samarbejdet med Vandværkernes EDB Service som blev valgt efter vores kasserer stoppede fungerer rigtig godt. Der var lidt problemer i starten med den første opkrævning hvor en del var blevet slettet ved nets(PBS opkrævning). Det skulle gerne være på plads igen hvis man har tilmeldt sig igen.